Engels

Van: Anthony Ofili Nwosisi Verzonden: zondag 11 augustus 2019 12:52 Aan: Maria Lubbersen CC: Martin Vanderbroeck ; klacht Onderwerp: Outstanding Request To Whom It Might Concern: The requested document has been received. Outstanding request still persists at this time. I shall require the outcome (report) of the investigation conducted sequel to the filed police report made in January 2018. The persons assigned to conduct the investigation were: 1. Mieke Gerritzen 2. Debora Lacedra. These persons must have written a report of the findings and a proposition concerning the filed police report. Added to this, I have not received the requested hand notes that are vital additions to report. It is imperative that I receive a complete file. It is important to note that you all have stalled, shielded, blocked and provided all sorts of excuses not to release the required information. This request (which was clear from the on-set) has now persisted for close to 6 months. Take note. COPY: LEGAL. _________________________ Kind Regards, Anthony Ofili Nwosisi, MSc Information Science M: +31 6 305 708 05 E: anthony.nwosisi@gmail.com S: blue.isisi Breach of confidentiality & accidental breach of confidentiality This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify Anthony Ofili Nwosisi without any further delay. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the Anthony Ofili Nwosisi immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. ‌

Nederlands

Van: Anthony Ofili Nwosisi Verzonden: zondag 11 augustus 2019 12:52 Aan: Maria Lubbersen CC: Martin Vanderbroeck ; klacht Onderwerp: Uitstekend verzoek   Aan wie het zou kunnen betreffen: Het gevraagde document is ontvangen. Het openstaande verzoek blijft op dit moment bestaan. Ik zal de uitkomst (rapport) van het onderzoek naar aanleiding van het ingediende politierapport in januari 2018 eisen. De personen die waren aangewezen om het onderzoek uit te voeren waren: 1. Mieke Gerritzen 2. Debora Lacedra. Deze personen moeten een rapport van de bevindingen en een voorstel betreffende het ingediende politierapport hebben geschreven. Hieraan toegevoegd heb ik niet de gevraagde handnotities ontvangen die essentiële toevoegingen zijn aan verslag doen van. Het is noodzakelijk dat ik een volledig bestand ontvang. Het is belangrijk op te merken dat jullie allemaal zijn geblokkeerd, afgeschermd, geblokkeerd en allerlei excuses hebben verstrekt om de vereiste informatie niet vrij te geven. Dit verzoek (dat duidelijk was vanaf het begin) heeft nu bijna 6 maanden geduurd. Maak een notitie. COPY: JURIDISCH._________________________ Vriendelijke groeten, Anthony Ofili Nwosisi, MSc Informatica M: +31 6 305 708 05 E: anthony.nwosisi@gmail.com S: blue.isisi Schending van vertrouwelijkheid en onopzettelijke schending van vertrouwelijkheid Deze e-mail en alle bestanden die ermee worden verzonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie ze zijn gericht. Als u deze e-mail ten onrechte hebt ontvangen, stelt u Anthony Ofili Nwosisi hiervan op de hoogte zonder verdere vertraging. Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is alleen bedoeld voor de genoemde persoon. Als u niet de genoemde geadresseerde bent, mag u deze e-mail niet verspreiden, verspreiden of kopiëren. Stel Anthony Ofili Nwosisi onmiddellijk op de hoogte als u deze e-mail per ongeluk hebt ontvangen en verwijder deze e-mail uit uw systeem. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat het openbaar maken, kopiëren, verspreiden of het nemen van enige actie op basis van de inhoud van deze informatie ten strengste verboden is.

Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)