Engels

Measurements To fit birth to 3 months (See below for sizing) Click here for size 12 to 18 months. Materials Size 4 mm hook Approximately 80 grams Dk yarn. Abbreviations (The pattern is written in UK terms) Ch= chain Dc= double crochet (sc US terms) Htr= half treble (hdc US terms) Front and back are the same make one piece for each First Leg Ch 22, Row 1:- htr in 3rd ch from hook and in each chain across =20 htr, (2ch turn on this and every row) Work 4 rows htr Row 6:- htr in first st, 2 htr in next stitch, htr to end (21 htr) Work 1 row fasten off. Second Leg Work as for first leg to 6th row, htr to last 2 sts, 2 htr in next st, htr in last st. ( 21 htr) Work 1 row, 2 ch turn Row 8:-htr across all sts, ch 2, then all sts from first leg ensuring straight sides are on the outside and shaping on the inside = 44 htr Rows 9-18 work straight on these 44 htr or until work measures 13 cm from beginning. Row 19:- dec 1st at each end of row = 42 htr Work three rows of 42 htr Row 23:- dec 1 st at each end of row = 40 htr Work 3 rows of 40 htr Row 27 :- dec 1 st at each end of row = 38 htr Work 3 rows of 38 htr or until work measures 22 cms from beg Armholes. Row 31:-Turn, ss into next 4 htr, ch 2,work to last 4 htr and leave unworked (30htr) 2ch turn Row 32:-Dec 1 st at beg and end of this and every alternate row until there are 22 htr remaining. Work 2 rows or until armhole measures 6 cm Work 1 row dc (US sc ) 1 ch turn Buttonhole row Row 42:- dc in 1st 2 sts, ch 1, miss 1 st, dc to last 3 sts ch 1, miss 1 st, dc in last 2 sts Armhole should measure 7cms. Fasten off. Straps Make 2 Chain 6 Htr in 3rd ch, htr to end = 4 htr, 2ch turn Work 16 rows and fasten off. Optional Pockets Chain 13 Htr in 3rd chain from hook htr in each chain to end (11 htr) Work 6 Rows htr and one Row dc to finish off, in contrasting shade if liked. To Complete Place pockets 19 rows up from the bottom and approx 4htr from the centre and sew into place. If adding appliqué it’s easier to do it now before joining seams. Join leg and side seams. With contrasting shade, right side facing beg at armhole join, dc evenly up first front side of armhole, 3 dc in corner, dc across top of dungarees working 1 dc in buttonhole ch sps, 3dc in corner then dc evenly around armhole, 3 dc in corner dc across top back of dungarees, 3dc in corner, dc down armhole, ss into first dc and break yarn. Weave in ends. Sew straps onto back and add buttons. Measurements Appliqué These dungarees look cute plain but it's fun to embellish them with appliqué, there are so many lovely free appliqué patterns to be found, this is what I chose for my dungarees. Just click on the name to be taken to the pattern all of which are from Ravelry. Jelly fish Fish Dolphin

Nederlands

Metingen Geschikt voor geboorte tot 3 maanden (Zie hieronder voor maatvoering) Klik hier voor maat 12 t / m 18 maanden. Materialen Maat 4 mm haak Ongeveer 80 gram Dk-garen. Afkortingen (Het patroon is geschreven in Engelse termen) Ch = ketting Dc = dubbel haakwerk (sc Amerikaanse termen) Htr = halve hoge tonen (hdc Amerikaanse termen) Voor- en achterkant zijn hetzelfde, maak voor elk een stuk Eerste been Ch 22, Rij 1: - hstk in 3e l vanaf haak en in elke ketting over = 20 hst, (2l keer deze en elke rij) Werk 4 rijen htr Rij 6: - hstk in eerste steek, 2 hstk in volgende steek, hstk tot einde (21 hst) Werk 1 rij af en hecht af. Tweede been Werk als voor eerste been tot 6e rij, hstk tot laatste 2 st, 2 hstk in volgende st, hstk in laatste st. (21 uur) Haak 1 rij, draai 2 l Rij 8: -hst over alle st, 2 l, dan alle st van het eerste been, zorg ervoor dat de rechte zijkanten aan de buitenkant zijn en vorm aan de binnenkant = 44 hst Rijen 9-18 werken rechtdoor op deze 44 uur of tot het werk 13 cm meet vanaf het begin. Rij 19: - minder 1e aan elk einde van rij = 42 htr Werk drie rijen van 42 htr Rij 23: - minder 1 st aan elk einde van de rij = 40 hst Werk 3 rijen van 40 htr Rij 27: - minder 1 st aan elk einde van de rij = 38 hst Werk 3 naalden van 38 htr of tot het werk 22 cm meet vanaf het begin Armsgaten.Rij 31: -Turn, hv in volgende 4 hstk, 2l, werk tot 4 hstk en laat onbewerkt (30htr) 2l-beurt Rij 32: -Dec 1 st aan het begin en einde van deze en elke afwisselende rij tot er 22 h over zijn. Brei 2 naalden of tot een armsgat hoogte van 6 cm Haak 1 toer stk (US sc) 1 l keer Rij met knoopsgaten Rij 42: - stokje in 1e 2 steken, 1 losse, 1 steek overslaan, stokje tot de laatste 3 steken 1 losse, 1 steek overslaan, stokje in de laatste 2 steken Het armsgat moet 7 cm lang zijn. Hecht af. Bandjes Maak er 2 Ketting 6 Hstk in 3e l, hstk tot einde = 4 hstk, 2l draai Haak 16 naalden en hecht af. Optionele zakken Ketting 13 Hst in 3e ketting van haak hst in elke ketting tot einde (11 htr) Haak 6 rijen hstk en een rij v om af te werken, indien gewenst in een contrasterende tint. Vervolledigen Plaats de zakken 19 rijen vanaf de onderkant en ongeveer 4 hstk vanaf het midden en naai ze vast. Als u applicaties toevoegt, is het gemakkelijker om dit nu te doen voordat u naden aan elkaar zet. Verbind de been- en zijnaden. Met contrasterende kleur, goede kant naar begin bij armsgatverbinding, stokjes gelijkmatig omhoog eerste voorkant van armsgat, 3 stokjes in de hoek, stokjes over de bovenkant van de tuinbroek, haak 1 stokje in knoopsgat open, 3 stokjes in hoek en dan gelijkmatig rond armsgat, 3 stokjes in hoek st boven achterkant tuinbroek, 3 st in hoek, st in armsgat, hv in eerste st en breek garen. Weven in de uiteinden. Naai de bandjes op de achterkant en voeg knopen toe.Metingen Applicatie Deze tuinbroek ziet er schattig eenvoudig uit, maar het is leuk om ze te verfraaien met appliqué, er zijn zoveel mooie gratis appliqué-patronen te vinden, dit is wat ik heb gekozen voor mijn tuinbroek. Klik gewoon op de naam om naar het patroon te gaan, die allemaal van Ravelry zijn. Kwallen Vis Dolfijn

Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)