Engels

NCBINCBI Logo Skip to main content Skip to navigation Resources How To About NCBI Accesskeys Bookshelf Search databaseSearch termSearch Browse Titles Advanced Help COVID-19 Information Public health information (CDC)Research information (NIH)SARS-CoV-2 data (NCBI)Prevention and treatment information (HHS)Español Cover of StatPearls StatPearls [Internet]. Show details Search term Embryology, Weeks 6-8 Mary F. Donovan; Marco Cascella. Author Information Last Update: October 16, 2020. Go to: Introduction In human embryology, weeks six through eight are characterized by the growth and differentiation of tissues into organs. This process is known as organogenesis and occurs from weeks three through eight; the embryonic period. During week three, the process of gastrulation occurs, which establishes three distinct cell layers; the mesoderm, endoderm, and ectoderm. These are the primary germ cell layers from which organs arise during organogenesis.[1] In particular: The endoderm forms organs of the gastrointestinal and respiratory systems, as well as the thymus, parathyroid, bladder, and urethra. The ectoderm is responsible for the development of the skin and skin appendages, the nervous system, and portions of sensory organs. The mesoderm forms the circulatory system and blood, lymphatic system, bone, cartilage, muscles, and many internal organs. For example, the kidney, spleen, ureters, and adrenal cortex are all derived from mesoderm.[2] At the end of week eight, organ systems have developed and are ready for further maturation. By week nine, the fetal period begins and involves the growth and differentiation of anatomical structures. The fetal period lasts until birth. Go to: Development Cardiovascular System The first organ system to develop during organogenesis is the cardiovascular system. The heart has established its four chambers by four weeks of development, whereas week six involves cardiac outflow separation and descent of the heart (and lungs) into the thorax. The separation divides the truncus arteriosus into the ascending aorta and pulmonary artery; this occurs via spiraling of the aorticopulmonary septum. Anatomically, the aorta and pulmonary appear to wrap around each other superior to the heart. That appearance is the result of embryologic spiraling. The aorticopulmonary septum may also be referred to as the spiral or conotruncal septum. Lung Development Lung development occurs from the embryonic period through the fetal period and continues up to birth. In particular, lung growth begins in early embryonic development when right and left lung buds are formed from an initial outpouching, the respiratory diverticulum. The buds enlarge and branch to form the respiratory tree. The appearance of the visceral and parietal pleura takes place during weeks five through seven. Both types of pleura arise from mesoderm. The visceral pleura covers the developing bronchial tree, and the parietal pleura covers the internal chest wall. Pleuroperitoneal membranes form and fuse with the diaphragm, which separates the pleural and peritoneal body cavities. Closure of the pleuroperitoneal canal by these membranes takes place by approximately week seven.[3] Gastrointestinal System Weeks six through eight are also critical for the development of the gastrointestinal system. The midgut undergoes physiologic herniation through the umbilicus around week six, but this event may be delayed up until week ten. This physiologic process happens because the size of the abdominal cavity is too small to accommodate the enlarging gastrointestinal tract. Herniation provides ample space for the rapidly enlarging midgut. After herniation, the midgut undergoes three rotational events totaling 270 degrees of rotation. The first rotation consists of 90 degrees in a counterclockwise direction around the superior mesenteric artery. This helps establish the appropriate arrangement and placement of the bowel; the ileum is brought to the right side of the body. The second rotation occurs during 10 weeks of gestation and consists of 180 degrees in a counterclockwise direction. The midgut returns to the body cavity at the end of 10 weeks. Finally, the third rotation of 180 degrees in a counterclockwise direction places the cecum on the right side. In early embryonic development, the lumen of the duodenum is occluded by epithelium. Weeks six through eight are important for establishing the lumen's patency as the duodenum expands in size.[4] The anal opening is established by the breakdown of the cloacal membrane during week seven. The pancreas is endodermal in origin and develops by growing dorsal and ventral pancreatic buds. The buds begin as outgrowths of the duodenum. Week seven is significant because the dorsal and ventral buds fuse at this time.[5] Additionally, the ventral pancreatic bud undergoes rotation around the duodenum by week six. It rotates for 180 degrees in a clockwise direction.[4] These embryologic m

Nederlands

NCBINCBI-logo Ga naar hoofdinhoud Ga naar navigatie Bronnen Hoe Over NCBI-toegangssleutels Boekenplank Zoek databaseZoektermZoek Door titels bladeren Geavanceerde hulp COVID-19-informatie Volksgezondheidsinformatie (CDC)Onderzoeksinformatie (NIH)SARS-CoV-2-gegevens (NCBI)Preventie- en behandelingsinformatie (HHS)Español Cover van StatPearls StatPearls [Internet]. Toon details Zoekterm Embryologie, weken 6-8 Mary F. Donovan; Marco Cascella. Auteurs informatie Laatste update: 16 oktober 2020. Ga naar: Invoering In de menselijke embryologie worden de weken zes tot en met acht gekenmerkt door de groei en differentiatie van weefsels tot organen. Dit proces staat bekend als organogenese en vindt plaats van week drie tot en met acht; de embryonale periode. Tijdens week drie vindt het proces van gastrulatie plaats, waarbij drie verschillende cellagen worden gevormd; het mesoderm, endoderm en ectoderm. Dit zijn de primaire kiemcellagen waaruit organen ontstaan ​​tijdens de organogenese.[1] Vooral: Het endoderm vormt organen van het maagdarmstelsel en de luchtwegen, evenals de thymus, bijschildklier, blaas en urethra. Het ectoderm is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de huid en huidaanhangsels, het zenuwstelsel en delen van sensorische organen. Het mesoderm vormt de bloedsomloop en het bloed, het lymfestelsel, het bot, het kraakbeen, de spieren en vele inwendige organen.De nier, milt, urineleiders en bijnierschors zijn bijvoorbeeld allemaal afgeleid van mesoderm.[2] Aan het einde van week acht zijn de orgaansystemen ontwikkeld en klaar voor verdere rijping. Tegen week negen begint de foetale periode en omvat de groei en differentiatie van anatomische structuren. De foetale periode duurt tot de geboorte. Ga naar: Ontwikkeling Cardiovasculair systeem Het eerste orgaansysteem dat zich tijdens de organogenese ontwikkelt, is het cardiovasculaire systeem. Het hart heeft zijn vier kamers na vier weken ontwikkeling tot stand gebracht, terwijl week zes de cardiale uitstroomscheiding en de afdaling van het hart (en de longen) in de thorax omvat. De scheiding verdeelt de truncus arteriosus in de opstijgende aorta en de longslagader; dit gebeurt via spiralen van het aorticopulmonale septum. Anatomisch gezien lijken de aorta en de long zich superieur aan het hart om elkaar heen te wikkelen. Die verschijning is het resultaat van embryologische spiralen. Het aorticopulmonale septum kan ook worden aangeduid als het spiraalvormige of conotruncale septum. Longontwikkeling Longontwikkeling vindt plaats vanaf de embryonale periode tot de foetale periode en gaat door tot aan de geboorte. In het bijzonder begint de longgroei in de vroege embryonale ontwikkeling wanneer de rechter en linker longknoppen worden gevormd uit een aanvankelijke uitstulping, het ademhalingsdivertikel. De knoppen worden groter en vertakken zich om de ademhalingsboom te vormen.Het uiterlijk van de viscerale en pariëtale pleura vindt plaats in de weken vijf tot en met zeven. Beide soorten pleura komen voort uit mesoderm. De viscerale pleura bedekt de zich ontwikkelende bronchiale boom en de pariëtale pleura bedekt de interne borstwand. Pleuroperitoneale membranen vormen en versmelten met het diafragma, dat de pleurale en peritoneale lichaamsholten scheidt. Sluiting van het pleuroperitoneale kanaal door deze membranen vindt plaats rond week zeven.[3] Maagdarmstelsel De weken zes tot en met acht zijn ook van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het maag-darmstelsel. De middendarm ondergaat een fysiologische hernia via de navel rond week zes, maar deze gebeurtenis kan worden uitgesteld tot week tien. Dit fysiologische proces vindt plaats omdat de buikholte te klein is om plaats te bieden aan het zich uitbreidende maagdarmkanaal. Hernia biedt voldoende ruimte voor de snel groter wordende middendarm. Na hernia ondergaat de middendarm drie rotatiegebeurtenissen van in totaal 270 graden rotatie. De eerste rotatie bestaat uit 90 graden tegen de klok in rond de superieure mesenteriale slagader. Dit helpt bij het vaststellen van de juiste opstelling en plaatsing van de darm; het ileum wordt naar de rechterkant van het lichaam gebracht. De tweede rotatie vindt plaats gedurende 10 weken zwangerschap en bestaat uit 180 graden tegen de klok in. Na 10 weken keert de middendarm terug naar de lichaamsholte.Ten slotte plaatst de derde rotatie van 180 graden tegen de klok in de blindedarm aan de rechterkant. In de vroege embryonale ontwikkeling wordt het lumen van de twaalfvingerige darm afgesloten door epitheel. Weken zes tot en met acht zijn belangrijk voor het vaststellen van de doorgankelijkheid van het lumen naarmate de twaalfvingerige darm groter wordt.[4] De anale opening wordt tot stand gebracht door de afbraak van het cloacamembraan in week zeven. De pancreas is endodermaal van oorsprong en ontwikkelt zich door dorsale en ventrale pancreasknoppen te laten groeien. De knoppen beginnen als uitlopers van de twaalfvingerige darm. Week zeven is belangrijk omdat de dorsale en ventrale knoppen op dit moment samensmelten.[5] Bovendien ondergaat de ventrale pancreasknop in week zes een rotatie rond de twaalfvingerige darm. Het draait 180 graden met de klok mee.[4] Deze embryologische m

VertalenEngels.com | Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)