Engels

Do you hear that? Do you know what that is? Silence. The sound of silence. Simon and Garfunkel wrote a song about it. But silence is a pretty rare commodity these days, and we're all paying a price for it in terms of our health -- a surprisingly big price, as it turns out. Luckily, there are things we can do right now, both individually and as a society, to better protect our health and give us more of the benefits of the sounds of silence. I assume that most of you know that too much noise is bad for your hearing. Whenever you leave a concert or a bar and you have that ringing in your ears, you can be certain that you have done some damage to your hearing, likely permanent. And that's very important. However, noise affects our health in many different ways beyond hearing. They're less well-known, but they're just as dangerous as the auditory effects. So what do we mean when we talk about noise? Well, noise is defined as unwanted sound, and as such, both has a physical component, the sound, and a psychological component, the circumstances that make the sound unwanted. A very good example is a rock concert. A person attending the rock concert, being exposed to 100 decibels, does not think of the music as noise. This person likes the band, and even paid a hundred dollars for the ticket, so no matter how loud the music, this person doesn't think of it as noise. In contrast, think of a person living three blocks away from the concert hall. That person is trying to read a book, but cannot concentrate because of the music. And although the sound pressure levels are much lower in this situation, this person still thinks of the music as noise, and it may trigger reactions that can, in the long run, have health consequences. So why are quiet spaces so important? Because noise affects our health in so many ways beyond hearing. However, it's becoming increasingly difficult to find quiet spaces in times of constantly increasing traffic, growing urbanization, construction sites, air-conditioning units, leaf blowers, lawnmowers, outdoor concerts and bars, personal music players, and your neighbors partying until 3am. Whew! In 2011, the World Health Organization estimated that 1.6 million healthy life years are lost every year due to exposure to environmental noise in the Western European member states alone. One important effect of noise is that it disturbs communication. You may have to raise your voice to be understood. In extreme cases, you may even have to pause the conversation. It's also more likely to be misunderstood in a noisy environment. These are all likely reasons why studies have found that children who attend schools in noisy areas are more likely to lag behind their peers in academic performance. Another very important health effect of noise is the increased risk for cardiovascular disease in those who are exposed to relevant noise levels for prolonged periods of time. Noise is stress, especially if we have little or no control over it. Our body excretes stress hormones like adrenaline and cortisol that lead to changes in the composition of our blood and in the structure of our blood vessels, which have been shown to be stiffer after a single night of noise exposure. Epidemiological studies show associations between the noise exposure and an increased risk for high blood pressure, heart attacks and stroke, and although the overall risk increases are relatively small, this still constitutes a major public health problem because noise is so ubiquitous, and so many people are exposed to relevant noise levels. A recent study found that US society could save 3.9 billion dollars each year by lowering environmental noise exposure by five decibels, just by saving costs for treating cardiovascular disease. There are other diseases like cancer, diabetes and obesity that have been linked to noise exposure, but we do not have enough evidence yet to, in fact, conclude that these diseases are caused by the noise. Yet another important effect of noise is sleep disturbance. Sleep is a very active mechanism that recuperates us and prepares us for the next wake period. A quiet bedroom is a cornerstone of what sleep researchers call "a good sleep hygiene." And our auditory system has a watchman function. It's constantly monitoring our environment for threats, even while we're sleeping. So noise in the bedroom can cause a delay in the time it takes us to fall asleep, it can wake us up during the night, and it can prevent our blood pressure from going down during the night. We have the hypothesis that if these noise-induced sleep disturbances continue for months and years, then an increased risk for cardiovascular disease is likely the consequence. However, we are often not aware of these noise-induced sleep disturbances, because we are unconscious while we're sleeping. In the past, we've done studies on the effects of traffic noise on sleep, and research subjects would often wake up in the morning and say, "Ah, I ha

Nederlands

Hoor je dat? Weet je wat dat is? Stilte. Het geluid van de stilte. Simon en Garfunkel hebben er een lied over geschreven. Maar stilte is tegenwoordig een vrij zeldzaam goed, en we betalen er allemaal een prijs voor in termen van onze gezondheid - een verrassend grote prijs, zo blijkt. Gelukkig zijn er dingen die we nu kunnen doen, zowel individueel als als een samenleving, om onze gezondheid beter te beschermen en ons meer van de voordelen van de geluiden van stilte te laten genieten. Ik neem aan dat de meesten van u weten dat te veel geluid slecht is voor uw gehoor. Wanneer u een concert of een bar verlaat en u dat in uw oren hoort, kunt u er zeker van zijn dat u uw gehoor hebt beschadigd, waarschijnlijk permanent. En dat is erg belangrijk. Echter, geluid beïnvloedt onze gezondheid op veel verschillende manieren dan alleen horen. Ze zijn minder bekend, maar ze zijn net zo gevaarlijk als de auditieve effecten. Dus wat bedoelen we als we over geluid praten? Ruis wordt gedefinieerd als ongewenst geluid en als zodanig hebben beide een fysieke component, het geluid en een psychologische component, de omstandigheden die het geluid ongewenst maken. Een heel goed voorbeeld is een rockconcert. Een persoon die het rockconcert bijwoont, blootgesteld aan 100 decibel, beschouwt de muziek niet als lawaai. Deze persoon houdt van de band en betaalde zelfs honderd dollar voor het ticket, dus hoe luid de muziek ook is, deze persoon ziet het niet als lawaai.Sta daarentegen stil bij iemand die drie blokken van het concertgebouw woont. Die persoon probeert een boek te lezen, maar kan zich niet concentreren vanwege de muziek. En hoewel de geluidsdrukniveaus in deze situatie veel lager zijn, beschouwt deze persoon de muziek nog steeds als ruis en kan deze reacties veroorzaken die op de lange termijn gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben. Dus waarom zijn rustige ruimtes zo belangrijk? Omdat geluid op zo veel manieren invloed heeft op onze gezondheid. Het wordt echter steeds moeilijker om rustige ruimtes te vinden in tijden van voortdurend toenemend verkeer, groeiende verstedelijking, bouwplaatsen, klimaatregelaars, bladblazers, grasmaaiers, openluchtconcerten en bars, persoonlijke muziekspelers en je buren feesten tot 3 uur 's nachts. Oef! In 2011 schatte de Wereldgezondheidsorganisatie dat jaarlijks 1,6 miljoen gezonde levensjaren verloren gaan als gevolg van blootstelling aan omgevingsgeluid in de West-Europese lidstaten alleen. Een belangrijk effect van ruis is dat het communicatie verstoort. Misschien moet je je stem verheffen om begrepen te worden. In extreme gevallen moet u misschien zelfs het gesprek pauzeren. Het is ook meer kans om verkeerd begrepen te worden in een lawaaierige omgeving. Dit zijn allemaal waarschijnlijke redenen waarom studies hebben vastgesteld dat kinderen die naar scholen in lawaaierige gebieden gaan, meer kans hebben achterop te lopen bij hun collega's in academische prestaties.Een ander zeer belangrijk gezondheidseffect van lawaai is het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij diegenen die gedurende langere tijd aan relevante geluidsniveaus worden blootgesteld. Ruis is stress, vooral als we er weinig of geen controle over hebben. Ons lichaam scheidt stresshormonen af ​​zoals adrenaline en cortisol die leiden tot veranderingen in de samenstelling van ons bloed en in de structuur van onze bloedvaten, waarvan is aangetoond dat ze stugger zijn na een enkele nacht van blootstelling aan lawaai. Epidemiologische studies tonen associaties tussen de blootstelling aan lawaai en een verhoogd risico op hoge bloeddruk, hartaanvallen en beroerte, en hoewel de algehele risicoverhogingen relatief klein zijn, vormt dit nog steeds een groot probleem voor de volksgezondheid omdat lawaai zo alomtegenwoordig is, en zoveel mensen worden blootgesteld aan relevante geluidsniveaus. Een recente studie wees uit dat de Amerikaanse samenleving elk jaar 3,9 miljard dollar zou kunnen besparen door de blootstelling aan omgevingslawaai met vijf decibel te verminderen, alleen door kosten te besparen voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Er zijn andere ziekten zoals kanker, diabetes en obesitas die in verband zijn gebracht met blootstelling aan lawaai, maar we hebben nog niet genoeg bewijs om zelfs te concluderen dat deze ziekten worden veroorzaakt door het lawaai. Nog een ander belangrijk effect van lawaai is slaapverstoring. Slaap is een zeer actief mechanisme dat ons recupereert en ons voorbereid op de volgende waakperiode.Een stille slaapkamer is een hoeksteen van wat slaaponderzoekers 'een goede slaaphygiëne' noemen. En ons gehoorsysteem heeft een wachterfunctie. Het houdt onze omgeving voortdurend in de gaten voor bedreigingen, zelfs als we slapen. Dus lawaai in de slaapkamer kan een vertraging veroorzaken in de tijd die nodig is om in slaap te vallen, het kan ons 's nachts wakker maken en het kan voorkomen dat onze bloeddruk' s nachts naar beneden gaat. We hebben de hypothese dat als deze door geluid geïnduceerde slaapstoornissen maanden en jaren aanhouden, dan is een verhoogd risico op hart- en vaatziekten waarschijnlijk het gevolg. We zijn ons echter vaak niet bewust van deze door geluid veroorzaakte slaapstoornissen, omdat we bewusteloos zijn terwijl we slapen. In het verleden hebben we studies gedaan naar de effecten van verkeerslawaai op slaap, en proefpersonen werden vaak 's ochtends wakker en zeiden: "Ah, ik heb

Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)