Engels

Ah, I had a wonderful night, I fell asleep right away, never really woke up." When we would go back to the physiological signals we had recorded during the night, we would often see numerous awakenings and a severely fragmented sleep structure. These awakenings were too brief for the subjects to regain consciousness and to remember them during the next morning, but they may nevertheless have a profound impact on how restful our sleep is. So when is loud too loud? A good sign of too loud is once you start changing your behavior. You may have to raise your voice to be understood, or you increase the volume of your TV. You're avoiding outside areas, or you're closing your window. You're moving your bedroom to the basement of the house, or you even have sound insulation installed. Many people will move away to less noisy areas, but obviously not everybody can afford that. So what can we do right now to improve our sound environment and to better protect our health? Well, first of all, if something's too loud, speak up. For example, many owners of movie theaters seem to think that only people hard of hearing are still going to the movies. If you complain about the noise and nothing happens, demand a refund and leave. That's the language that managers typically do understand. Also, talk to your children about the health effects of noise and that listening to loud music today will have consequences when they're older. You can also move your bedroom to the quiet side of the house, where your own building shields you from road traffic noise. If you're looking to rent or buy a new place, make low noise a priority. Visit the property during different times of the day and talk to the neighbors about noise. You can wear noise-canceling headphones when you're traveling or if your office has high background noise levels. In general, seek out quiet spaces, especially on the weekend or when you're on vacation. Allow your system to wind down. I, very appropriately for this talk, attended a noise conference in Japan four years ago. When I returned to the United States and entered the airport, a wall of sound hit me. This tells you that we don't realize anymore the constant degree of noise pollution we're exposed to and how much we could profit from more quiet spaces. What else can we do about noise? Well, very much like a carbon footprint, we all have a noise footprint, and there are things we can do to make that noise footprint smaller. For example, don't start mowing your lawn at 7am on a Saturday morning. Your neighbors will thank you. Or use a rake instead of a leaf blower. In general, noise reduction at the source makes the most sense, so whenever you're looking to buy a new car, air-conditioning unit, blender, you name it, make low noise a priority. Many manufacturers will list the noise levels their devices generate, and some even advertise with them. Use that information. Many people think that stronger noise regulation and enforcement are good ideas, even obvious solutions, perhaps, but it's not as easy as you may think, because many of the activities that generate noise also generate revenue. Think about an airport and all the business that is associated with it. Our research tells politicians at what noise level they can expect a certain health effect, and that helps inform better noise policy. Robert Koch supposedly once said, "One day, mankind will fight noise as relentlessly as cholera and the pest." I think we're there, and I hope that we will win this fight, and when we do, we can all have a nice, quiet celebration.

Nederlands

Ah, ik heb een geweldige nacht gehad, ik viel meteen in slaap, werd nooit echt wakker. "Toen we terug zouden gaan naar de fysiologische signalen die we 's nachts hadden vastgelegd, zouden we vaak talloze ontwaken en een sterk gefragmenteerde slaapstructuur zien. ontwaken was te kort voor de proefpersonen om weer bij bewustzijn te komen en ze de volgende ochtend te onthouden, maar ze kunnen desalniettemin een diepgaande invloed hebben op hoe rustgevend onze slaap is. Dus wanneer luid te hard is? Een goed teken van te luid is als je eenmaal bent begin met het veranderen van je gedrag. Je moet misschien je stem verheffen om begrepen te worden, of je verhoogt het volume van je tv. Je vermijdt buiten gebieden, of je sluit je raam. Je verplaatst je slaapkamer naar de kelder van het huis, of je hebt zelfs geluidsisolatie geïnstalleerd Veel mensen zullen weggaan naar minder lawaaierige gebieden, maar natuurlijk kan niet iedereen zich dat veroorloven. Dus wat kunnen we nu doen om onze geluidsomgeving te verbeteren en onze gezondheid beter te beschermen? allereerst, als s omething is te hard, zeg het maar. Veel bezitters van filmtheaters lijken bijvoorbeeld te denken dat alleen slechthorende mensen nog steeds naar de bioscoop gaan. Als u klagen over het geluid en er gebeurt niets, vraag dan om terugbetaling en vertrek. Dat is de taal die managers doorgaans wel begrijpen. Praat ook met uw kinderen over de gezondheidseffecten van lawaai en dat het luisteren naar luide muziek van vandaag gevolgen zal hebben als ze ouder zijn.U kunt ook uw slaapkamer naar de rustige kant van het huis brengen, waar uw eigen gebouw u beschermt tegen lawaai van het wegverkeer. Als u op zoek bent naar het huren of kopen van een nieuwe plek, maak dan van een laag geluidsniveau een prioriteit. Bezoek de accommodatie op verschillende tijdstippen van de dag en praat met de buren over lawaai. U kunt een ruisonderdrukkende hoofdtelefoon dragen wanneer u op reis bent of wanneer uw kantoor een hoge achtergrondruisniveau heeft. Zoek in het algemeen rustige ruimtes op, vooral in het weekend of wanneer u op vakantie bent. Laat uw systeem ontspannen. Ik, heel toepasselijk voor deze toespraak, woonde vier jaar geleden een geluidconferentie bij in Japan. Toen ik terugkeerde naar de Verenigde Staten en het vliegveld opkwam, raakte me een muur van geluid. Dit vertelt je dat we ons niet langer de constante mate van geluidsoverlast waar we aan blootgesteld zijn, realiseren en hoeveel we kunnen profiteren van stillere ruimtes. Wat kunnen we nog meer doen aan lawaai? Welnu, heel erg zoals een koolstofvoetafdruk, we hebben allemaal een geluidsafdruk en er zijn dingen die we kunnen doen om die geluidsafdruk kleiner te maken. Begin bijvoorbeeld niet met het maaien van uw gazon om 07:00 uur op zaterdagochtend. Je buren zullen je bedanken. Of gebruik een hark in plaats van een bladblazer. Over het algemeen is ruisonderdrukking aan de bron het meest logisch, dus als u op zoek bent naar een nieuwe auto, airconditioner, blender, noem maar op, maak van een laag geluidsniveau een prioriteit.Veel fabrikanten vermelden de geluidsniveaus die hun apparaten genereren, en sommige maken er zelfs reclame mee. Gebruik die informatie. Veel mensen denken dat een betere geluidsregeling en -handhaving goede ideeën zijn, zelfs voor de hand liggende oplossingen, misschien, maar het is niet zo eenvoudig als je misschien denkt, omdat veel van de activiteiten die ruis genereren ook inkomsten genereren. Denk aan een luchthaven en alle bedrijven die ermee verbonden zijn. Ons onderzoek vertelt politici welk geluidsniveau ze kunnen verwachten van een bepaald gezondheidseffect, en dat helpt om een ​​beter geluidsbeleid te informeren. Robert Koch heeft zogenaamd ooit gezegd: "Op een dag zal de mensheid het geluid net zo meedogenloos bestrijden als cholera en de plaag." Ik denk dat we er zijn en ik hoop dat we deze strijd zullen winnen, en als we dat doen, kunnen we allemaal een mooie, rustige viering houden.

Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)